ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

DentaidXeros is onderdeel van Dentaid.

DISCLAIMER

DISCLAIMER

Dit is een wettelijke mededeling die verplicht moet worden weergegeven en die de gebruiksvoorwaarden regelt die door de gebruikers van deze website in acht moeten worden genomen en nageleefd. Wij vragen u om deze zorgvuldig te lezen, omdat het feit dat u er toegang toe heeft, impliceert dat u de volgende voorwaarden zonder enig voorbehoud hebt gelezen en aanvaardt.


DENTAID S.L.
Parc Tecnologic del Valles
Ronda Can Fatjó, 10
08290 – Cerdanyola (Spanje)
dentaid@dentaid.es
btw-nummer: B-61.766.648


GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE WEBSITE

De gebruiker verbindt zich ertoe zorgvuldig gebruik te maken van de website en de diensten die er toegankelijk zijn en geen gebruik te maken van de diensten of informatie op de website om activiteiten te ontwikkelen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden en goede gewoonten, de openbare orde en, in het algemeen, om er gebruik van te maken in overeenstemming met deze wettelijke kennisgeving. Om contact op te nemen met de eigenaar van de website, kunt u een e-mail sturen door te klikken op een van de links 'E-mail' en/of 'Kunnen we u helpen' die beschikbaar zijn op de website. Voor het verzenden moet u het Privacybeleid van DENTAID, S.L. accepteren (hierna DENTAID). U kunt ook bellen naar het telefoonnummer dat wij u ter beschikking stellen. DENTAID biedt de gebruiker een reeks links aan die interessant kunnen zijn. U dient er rekening mee te houden dat de bovengenoemde links u zullen doorverwijzen naar andere sites of websites die worden beheerd door andere partijen dan DENTAID, waarvan de inhoud of informatie door DENTAID niet wordt onderschreven, goedgekeurd of vertegenwoordigd. DENTAID biedt evenmin enige garantie met betrekking tot hun nauwkeurigheid, geschiktheid of specifiek nut, of met betrekking tot hun actualiteit of actualisering. DENTAID is dan ook niet verantwoordelijk voor de inhoud of voor enig resultaat dat het gevolg is van de toegang of het gebruik ervan, die altijd volledig voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker is. DENTAID kan naar eigen goeddunken de toegang tot de website tijdelijk of permanent onderbreken, evenals de levering van alle of een deel van de diensten die via de website worden aangeboden, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving.

INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT

DENTAID is de eigenaar (of haar eventuele licentiegevers) van de Intellectuele en Industriële Eigendomsrechten van alle inhoud van deze website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de broncode, het grafisch ontwerp, afbeeldingen, illustraties, logo's, foto's, geluiden, software en teksten. In ieder geval heeft DENTAID de overeenkomstige toestemming om het gebruik dat zij passend acht in het licht van de inhoud ervan toe te staan. Het is ten strengste verboden de inhoud van deze website geheel of gedeeltelijk te reproduceren, behalve voor privé-gebruik, ter beschikking van het publiek te stellen en in het algemeen elke andere vorm van exploitatie van de gehele of gedeeltelijke inhoud van deze website, alsook het ontwerp ervan. Deze exploitatiehandelingen mogen alleen worden uitgevoerd met uitdrukkelijke toestemming van DENTAID en op voorwaarde dat uitdrukkelijk wordt verwezen naar haar eigendom in de zin van de aangegeven Intellectuele Eigendomsrechten. In die zin dienen degenen die een link of hyperlink tussen hun webpagina en deze website willen aanbrengen, de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van DENTAID te verkrijgen, zonder dat dit een relatie impliceert tussen DENTAID en de eigenaar van de pagina waarop de link is geplaatst, noch de goedkeuring of aanvaarding door DENTAID van de inhoud of diensten ervan. Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande toestemming van DENTAID enige manipulatie of wijziging van deze website uit te voeren. DENTAID aanvaardt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid die voortvloeit of kan voortvloeien uit een dergelijke wijziging of manipulatie door derden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

DENTAID aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid die is of kan worden afgeleid uit het gebruik dat gebruikers maken van de informatie en inhoud van deze website, noch uit de toepassing daarvan om hun oordeel of persoonlijke beslissing te staven of te ondersteunen. In die zin weet en aanvaardt de gebruiker dat de inhoud en informatie waartoe hij/zij toegang heeft via de website alleen beschikbaar wordt gesteld voor educatieve en informatieve doeleinden; het gaat in geen geval om medisch advies, diagnose, raadpleging of behandeling en is niet bedoeld ter vervanging van, of vervangen, de vereiste medische criteria van de beroepsbeoefenaar die is opgeroepen om de gebruiker te diagnosticeren en te behandelen, indien van toepassing. Ondanks het nemen van alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen om u te voorzien van actuele en accurate informatie op onze site, kan DENTAID niet garanderen dat alle verstrekte informatie accuraat of actueel is, noch dat er geen fouten of weglatingen zijn, en u dient zich ervan bewust te zijn dat de informatie waartoe u toegang hebt, wordt verstrekt onder de voorwaarden die in deze wettelijke verklaring worden beschreven, zonder enige garantie dat deze informatie accuraat en actueel is.

INFORMATIE IN OVEREENSTEMMING MET DE LSSI (wet op de diensten van de informatiemaatschappij)

In het kader van art. 10 van de wet 34/2002 van 11 juli 2002 betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en de elektronische handel, worden de gebruikers van de website ervan in kennis gesteld dat de eigenaar van de website het bedrijf DENTAID, S.L. is (e-mail: dentaid@dentaid.es) met maatschappelijke zetel in Cerdanyola del Valles (08290), Ronda Can Fatjó, nr. 10, voorzien van btw-nummer B-61766648 en met de volgende registratiegegevens: Ingeschreven in het Handelsregister van Barcelona, in Boekdeel 31.215, Folio 72, Blad B 184541, Inschrijving 1.

WIJZIGINGEN IN DEZE WETTELIJKE KENNISGEVING

DENTAID kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving deze Wettelijke Kennisgeving wijzigen en eveneens nieuwe gebruiksvoorwaarden invoeren of bestaande voorwaarden schrappen, die van kracht zijn vanaf de dag waarop is overeengekomen deze in werking te stellen.