ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

DentaidXeros is onderdeel van Dentaid.

PRIVACYBELEID

PRIVACYBELEID

In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ""AVG"" genoemd), lichten wij u hierbij in over ons gegevensbeschermingsbeleid:

Aanvullende informatie

Gegevens van de voor de verwerking verantwoordelijke persoon

identiteit DENTAID S.L. B61766648
Postadres Parc Tecnologic del Valles Ronda Can Fatjó, 10 08290 - Cerdanyola (Spanje)
telefoon + 034 935 809 494
e-mail dentaid@dentaid.es
DPO of contact dpo@dentaid.es

identiteit LABORATORIOS DE PREVENCIÓN E HIGIENE BUCAL, SLU (“PHB”)
Postadres C/ Castanyer, 25, 08022 - Barcelona
telefoon + 034 934 344 900
e-mail info@phb.es
DPO of contact dpo@phb.es

Doel

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat de persoonsgegevens en informatie die aan de bedrijven die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de gegevens worden verstrekt, zullen worden behandeld in overeenstemming met de volgende doeleinden, afhankelijk van de manier waarop ze zijn verstrekt:

Antwoord geven op de vragen die in het contactformulier zijn vermeld.
De betrokkene informeren over de nieuwe producten van Dentaid.
De betrokkene voorzien van monsters om Xerostomie te behandelen.

Legitimatie

De rechtsgrond voor de verwerking van uw gegevens is uw toestemming, die u hebt gegeven op het moment dat u uw gegevens vrijwillig hebt ingevuld en vervolgens in de vorm van een formulier hebt verstrekt en in het daarvoor bestemde vakje hebt geaccepteerd.

Bewaartermijn voor gegevens

Uw gegevens worden, afhankelijk van het doel waarvoor ze werden verstrekt, gedurende de hieronder aangegeven perioden bewaard:

Elk doel heeft een specifieke bewaartermijn voor gegevens.

Bij de vragen die via de contactformulieren worden gesteld, worden uw gegevens na beantwoording van uw vraag binnen zes maanden gewist.
In het Nieuwsbriefformulier is uw toestemming geldig tot de intrekking ervan, waarbij u de mogelijkheid hebt om bij elke levering te annuleren.
Bij het Aanvraagformulier voor Monsters is uw toestemming geldig tot aan de intrekking ervan, wat u op elk gewenst moment kunt doen.
Wij delen u eveneens mee dat wij uw gegevens,buiten de bovengenoemde perioden, zullen bewaren gedurende de verplichte verjaringstermijnen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, met het oog op het beheer van onze rechten (in voorkomend geval een vordering instellen of verdedigen), met toepassing van de bepalingen van het bedrijfsreglement betreffende de termijnen van archieven en de bewaring van documenten.

Ontvangers van de gegevens: overdragers en verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens.

Wij informeren u dat uw gegevens niet aan derden zullen worden verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht is. Daarnaast informeren wij u dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens kunnen doorgeven aan andere entiteiten (waaronder bedrijven van de DENTAID-groep) die ons voorzien van diensten van communicatiebureaus, marketing, digitale media en sociale netwerken, die ons helpen onze diensten efficiënt en altijd onder de bescherming van de huidige regelgeving te verlenen en waarmee, in hun hoedanigheid van gegevensverwerkers die eigendom zijn van DENTAID, en in overeenstemming met de bepalingen van artikel 28 AVG, een overeenkomst is gesloten die de toegang van dergelijke entiteiten tot persoonsgegevens legitimeert en die de verplichtingen omvat die bij de verwerking moeten worden overwogen.

Rechten van de betrokkene.

Tot slot informeren wij u dat u het recht hebt om toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens en om te verzoeken om rectificatie van onjuiste gegevens of, in voorkomend geval, om de verwijdering ervan te vragen wanneer de gegevens onder andere niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

Onder bepaalde omstandigheden: (i) kunt u verzoeken om beperking van de verwerking van uw gegevens, in welk geval wij deze alleen zullen bewaren voor de uitoefening of verdediging van vorderingen; (ii) om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens, in welk geval de verantwoordelijken voor de verwerking ervan zullen stoppen met de verwerking ervan, behalve om dwingende gerechtvaardigde redenen, of de uitoefening of verdediging van eventuele vorderingen; en, indien u uw toestemming hebt gegeven voor een specifiek doel, (iii) kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken, hetgeen geen invloed heeft op de rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens, op basis van de toestemming voorafgaand aan de intrekking.

Hij/zij heeft ook het recht om de hem/haar betreffende persoonsgegevens die hij/zij aan de voor de verwerking verantwoordelijken heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat te ontvangen en deze aan een andere voor de verwerking verantwoordelijke door te geven zonder dat de voor de verwerking verantwoordelijken dit kunnen verhinderen. In dit verband kunt u vragen dat de verantwoordelijken voor de verwerking van gegevens rechtstreeks, indien technisch mogelijk, de persoonsgegevens aan de door u in uw mededeling aangegeven verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens doorgeven.

Tot slot informeren wij u dat u uw rechten kunt uitoefenen door een verzoek te sturen naar:

DENTAID per e-mail naar dpo@dentaid.es [•] digitaal ondertekend (elektronische identiteitskaart of ander erkend certificaat), of door middel van een schriftelijke mededeling aan DENTAID, S.L., met maatschappelijke zetel in Parc Tecnològic del Valles Ronda can Fatjó, 10 (08290), Cerdanyola (Barcelona) (Ref. RGPD).
PHB per e-mail naar dpo@phb.es [•]digitaal ondertekend (elektronische ID of ander gekwalificeerd certificaat), of door middel van schriftelijke communicatie gericht aan BHP S.L.U, met maatschappelijke zetel in C/ Castanyer, 25 (08022), Barcelona (Barcelona) (Ref. AVG).
De inhoud van de aanvraag moet het volgende omvatten: uw naam en voornaam; een fotokopie van uw nationale identiteitskaart, paspoort of een ander geldig document dat u identificeert en, indien nodig, van de persoon die u vertegenwoordigt, alsmede het document of het elektronische instrument voor de accreditatie van een dergelijke vertegenwoordiging; gegevens over het ingediende verzoek; het adres voor de kennisgeving; de datum en de handtekening van de aanvrager; en documenten ter accreditatie van het verzoek dat wordt ingediend, indien nodig. Voor meer informatie over uw rechten, kunt u terecht op de website :

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de geldende regelgeving of als u eenvoudigweg niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming via een van de volgende kanalen: (i) per telefoon +34 901 100 099, of +34 912 663 517; (ii) langs elektronische weg, door naar de website https://www.aepd.es/agencia/contacto.html te gaan; (iii) persoonlijk, door naar Jorge Juan, nr. 6 (28001) in Madrid te gaan.

Nauwkeurigheid van de gegevens.

De gebruiker is verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid van zijn gegevens en gaat ermee akkoord dat hij geen onjuiste gegevens invoert en deze indien nodig wijzigt.